Labels

Showing posts with label Duy Hiền. Show all posts
Showing posts with label Duy Hiền. Show all posts

29 February, 2024

Vợ Hiền Dâu Thảo (Duy Hiền, Hoài Nam)

Nhạc phẩm: Vợ Hiền Dâu Thảo Sáng tác: Duy Hiền, Hoài Nam Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971
Tờ Nhạc Xưa "Vợ Hiền Dâu Thảo" Trước 1975