Labels

Showing posts with label Thục Chương. Show all posts
Showing posts with label Thục Chương. Show all posts

29 March, 2021

Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm (Thục Chương)

Nhạc phẩm: Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm Sáng tác: Thục Chương (Hàn Ni, Vinh Sử) Tiếng hát: Chế Linh Pre 1975