Labels

Showing posts with label Nhật Nguyệt Hồ. Show all posts
Showing posts with label Nhật Nguyệt Hồ. Show all posts

03 October, 2020

Nỗi Buồn Châu Pha (Nhật Nguyệt Hồ)

Nhạc phẩm: Nỗi Buồn Châu Pha
Sáng tác: Nhật Nguyệt Hồ (Lê Dinh)
Tiếng hát: Thái Châu Pre 1975