Labels

Showing posts with label Lâm Hoài Thanh. Show all posts
Showing posts with label Lâm Hoài Thanh. Show all posts

07 March, 2024

Phần Nào Thôi (Lâm Hoài Thanh)

Nhạc phẩm: Phần Nào Thôi

Sáng tác: Lâm Hoài Thanh, Ngọc Quang Thanh

Hình ảnh: Bìa Tờ Nhạc Xưa 1969

Tờ Nhạc Xưa "Phần Nào Thôi" Trước 1975